Verkoopsvoorwaarden

Onze doe-het-zelf pakketten kunnen zowel besteld en aangekocht worden via een webwinkels als rechtstreeks bij uitvoerend producent Orage cvba, Brusselbaan 296, 9320 Erembodegem (België) - via info@inter-actief.be

Wenst u over te gaan tot een aankoop van spel- of fotoboekjes, dan kunnen er doorgaans vanaf 10 exemplaren eventueel voordelige(r) tarieven in rekening gebracht worden, afhankelijk van de plaats van levering, leveringstijd, enzovoort... Wij maken in dat geval graag een offerte op uw maat.

Wij aanvaarden alleen bestellingen via de mail. Laat ons zo precies mogelijk weten wat u van ons verlangt, voor hoeveel deelnemers, wanneer u het spel wil organiseren, waar en hoe het materiaal kan geleverd worden, enz... In principe worden dhz-pakketten alleen verzonden binnen de week nadat de betaling ons heeft bereikt. Aankoop van een dhz-pakket veronderstelt dat u nota hebt genomen van de Gebruikslicentie en de Verkoopsvoorwaarden.

Aankoop van een doe-het-zelf pakket via een webwinkel of rechtstreeks bij uitvoerend producent Orage cvba geeft u een gebruikslicentie van 1 jaar, tenzij anders aangegeven. Dit wil zeggen dat u auteursrechterlijk de toelating hebt om alle nodige drukwerk te maken (bijvoorbeeld van PDF's van fotoboek en werkboekjes), op zoveel exemplaren als u dat wenselijk acht, binnen het jaar van de aankoop van het doe-het-zelf pakket. Daarna dient u, in geval van de aanmaak van nieuw drukwerk, opnieuw een aanvraag te doen bij de rechthebbenden via info@inter-actief.be 

Het is ten strengste verboden welk materiaal dan ook, aangekocht in het kader van een doe-het-zelf pakket, binnen een commerciële context op welke manier dan ook te gebruiken, te vermenig-vuldigen, te verkopen of anderszins te verhandelen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de uitgever, vzw de Scriptomanen. Al onze producties worden beschermd door het auteursrecht en zijn wettelijk gedeponeerd. Wij zullen niet nalaten juridisch op te treden tegen welk misbruik dan ook dat gemaakt wordt van onze uitgaven, of tegen inbreuken op het auteursrecht.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden annuleren en hebben voorrang op de algemene aankoop- en verkoopsvoorwaarden van de medecontractant vermeld op de bestelbon of enig ander document.

1. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten bij aanvaarding van het aanbod of het overmaken van de bestelling en dit op de maatschappelijke zetel, waar de facturen contant betaalbaar zijn zonder korting, behoudens andersluidend voorschrift op de factuur.

2. Voor alle opdrachten kan een voorschot of bankgarantie van 30% gevraagd worden. Voor bijzondere opdrachten dient een voorschot van 50% betaald te worden. De betaling van het voorschot dient te gebeuren binnen de 8 dagen vanaf de facturatie daarvan. De medecontractant zal daartoe een afzonderlijke uitnodiging of factuur ontvangen. Bij gebrek aan betaling is de opdracht ontbonden ten nadele van de medecontractant die de onderstaande schadevergoedingen zal betalen.

3. In geval van verbreking van de opdracht door de medecontractant, is deze laatste gehouden tot een forfaitair vastgestelde schadevergoeding van 100% van de prijs.

4. De opdrachten worden slechts bindend na onze aanvaarding.

5. Klachten betreffende de kwaliteit en de aard van de geleverde prestaties dienen ons binnen de 24 uur na de uitvoering schriftelijk te worden overgemaakt, bij gebrek waarvan de uitvoering definitief wordt aanvaard door de medecontractant.

6. Het protest tegen de factuur dient eveneens schriftelijk te gebeuren binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum.

7. Het in gebreke blijven van de betaling van de factuur verleent ons het recht elke productie stop te zetten. Om diezelfde reden behouden wij ons het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen in het nadeel van de medecontractant, mits kennisgeving aan de medecontractant per aangetekende brief dat wij van dit recht gebruik maken; de door de medecontractant in voorkomende geval betaalde voorschotten blijven als forfaitaire schadevergoeding verworven.

8. Indien de facturen op de vervaldag niet betaald zijn, is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar. Eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zal de koper bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande factuurbedragen verschuldigd zijn, met een minimum van 200 euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden aan de koper afzonderlijk aangerekend.

9. Alle medegedeelde offertes zijn geldig gedurende 6 weken.

10. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. de opdracht wordt uitgesloten. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor welk gebrek, beschadiging of schade aan de medecontractant en derden dan ook. De medecontractant neemt alle verantwoordelijkheid.

11. Alle geschillen zullen met uitsluiting van iedere andere rechterlijke instantie worden beslecht door de rechtbanken bevoegd voor onze woonplaats.

12. De overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht.

Webshop